Słowa kluczowe:
Wszystkie ( A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż   

Uwaga: słowa kluczowe w języku polskim występują tylko do tomu 40.

Indeks słów kluczowych (liczba prac):

12,...,αR)-rozkładalność (2)
Aculus schlechtendali (Nalepa) (1)
adaptacja genotypów (1)
addytywność (1)
aglomeracja (1)
algebra Boole'a (1)
algebra borelowska (1)
algebra logiki (1)
algorytm EM (1)
alokacja pomiarów (1)
Ames (1)
analiza alternatywna (1)
analiza AMMI (1)
analiza czynnikowa (3)
analiza danych (1)
analiza historyczna (1)
analiza interprofilowa (1)
analiza kontrastów (1)
analiza kontrastów między poziomami czynnika (1)
analiza kowariancji (1)
analiza k-średnich (1)
analiza łącznej regresji (1)
analiza mikrotablic (1)
analiza najbliższego sąsiedztwa (1)
analiza profilowa (4)
analiza przestrzenna (1)
analiza regresji liniowej (1)
analiza regresji liniowej łącznej (1)
analiza regresji łącznej (4)
analiza składowych głównych (5)
analiza składowych głównych (PCA) (1)
analiza składowych plonu (1)
analiza skupień (6)
analiza stabilności (1)
analiza stabilności genotypów (3)
analiza statystyczna (2)
analiza ścieżek (2)
analiza ścieżkowa (1)
analiza wariancji (7)
analiza wielozmienna (1)
analiza zmiennych kanonicznych (2)
ANOVA (1)
antynomia (1)
A-optymalność (2)
aparat asymilacyjny sosny zwyczajnej (1)
ARIMA (1)
Arion subfuscus (1)
Arystoteles (2)
autokorelacja przestrzenna (2)
badania naukowe (1)
badania OWT (5)
badania rolnicze (1)
badanie normalności wielowymiarowych obserwacji (1)
badanie reprezentacyjne (1)
Bayes Thomas (1)
baza danych (1)
bilans wodny (1)
binarny układ zrównoważony o blokach niekompletnych (2)
bioconductor (1)
bioindykacja (1)
biologia (1)
biomasa (1)
biometria (1)
biplot (2)
bloki kompletnie zrandomizowane (1)
bloki niekompletne (3)
blokowy iloczyn Kroneckera macierzy (1)
błąd estymacji przedziałowej (1)
błąd I rodzaju (2)
błąd standardowy (1)
Boole G. (1)
bootstrap (1)
brakujące obserwacje (1)
burak cukrowy (3)
cecha ciągła (1)
cecha progowa (1)
cecha skategoryzowana (3)
cechy biometryczne (1)
cechy gleby (1)
cechy ilościowe (1)
cechy jakościowe mięsa końskiego (1)
cechy mięsa wieprzowego (1)
cechy rolnicze i fenologiczne (1)
cechy skategoryzowane (2)
cechy składowe plonu (1)
cechy technologiczne pszenicy (1)
cechy ziemniaka jadalnego (1)
charakterystyki genetyczne (1)
chemiczne układy wagowe (1)
chemiczny układ wagowy (12)
choroba Alzheimera (1)
ciało Galois (1)
C-macierze (1)
Colloquium Biometryczne (2)
Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii (1)
cukrzyca (1)
cybernetyka (1)
cykliczny układ bloków niekompletnych (1)
czasopismo biometryczne (1)
częstość występowania gruźlicy (1)
częściowe zrównoważenie pod względem efektywności (2)
czułość i swoistość (1)
dane ankietowe (1)
dane doświadczalne (1)
dane jakościowe (1)
dane pochodzące z powtarzanych pomiarów (dane podwójnie wielowymiarowe) (1)
dane skategoryzowane (2)
dane wielowymiarowe (1)
dawka i termin stosowania azotu (1)
dawki herbicydów (1)
dąb szypułkowy (2)
dąb szypułkowy (Quercus robur L.) (1)
dedukcja (1)
diagnostyka modelu regresji (1)
długość przedziału ufności (1)
dobroć dopasowania krzywych (2)
dodatkowe sumy kwadratów (1)
dokarmianie dolistne (1)
D-optymalne układy (1)
D-optymalność (1)
doświadczalnictwo rolnicze (1)
doświadczalnictwo rolnicze i zootechniczne (1)
doświadczenia czteroczynnikowe (1)
doświadczenia czynnikowe (3)
doświadczenia dwuczynnikowe (4)
doświadczenia hodowlane (2)
doświadczenia jednopowtórzeniowe (1)
doświadczenia liniowo-równoległe (3)
doświadczenia mikrobiologiczne (1)
doświadczenia OWT (2)
doświadczenia parkowe (1)
doświadczenia trójczynnikowe (4)
doświadczenia typu linia x tester (1)
doświadczenia wieloletnie (1)
doświadczenia wielopokosowe (1)
doświadczenia wielowarstwowe (2)
doświadczenie agrotechniczne (1)
doświadczenie dwuczynnikowe (3)
doświadczenie odmianowe (1)
doświadczenie płodozmianowe (2)
doświadczenie wieloczynnikowe (1)
droga (1)
drzewa korkowe (1)
drzewo egzotyczne i owocowe (1)
drzewostan (2)
dwubębnowy aparat młócący (1)
dwuczynnikowa analiza wariancji (1)
dwudzielny układ bloków (6)
dwukierunkowa klasyfikacja genotypy x środowiska (3)
dwuwymiarowy rozkład normalny (1)
dzienne temperatury (1)
efekt addytywnego działania genów (1)
efekty GGE (2)
efekty konkurencji (1)
efekty stałe (2)
efektywność (5)
ekologia (2)
ekonomika środowiska (1)
eksperyment (1)
eksperyment płodozmianowy (1)
ekspresja genów (1)
ekspresja genu (1)
empiryczne porównywanie estymatorów miar stabilności (1)
E-optymalność (2)
Epipactis helleborine (L.) Crantz (1)
Epipactis palustris (2)
estymacja (2)
estymacja kontrastów (1)
estymacja odchylenia standardowego (1)
estymacja parametrów (5)
estymacja przedziałowa (1)
estymacja w subpopulacjach (1)
estymator wariancji (1)
estymator współczynnika odziedziczalności (1)
estymatory MINQUE oraz REML (1)
estymatory najmniejszych kwadratów (2)
estymatory największej wiarogodności (2)
estymatory przybliżonych najmniejszych kwadratów (1)
estymatory REML (1)
farmy wielkotowarowe (1)
Festulolium (1)
fosfor przyswajalny (1)
Frege G. (1)
funkcja logiczna (1)
funkcja niezawodności plonowania (1)
funkcja regresji (2)
funkcja sferyczna (1)
funkcja wzrostu Gregory'ego-Naidenova (1)
funkcja zależności zmiennej dwuwymiarowej (1)
funkcje jądrowe (1)
fytoftoroza (1)
genetyka (2)
geo-statystyka (2)
główne i interakcyjne efekty czynników (2)
Gödel K. (1)
gotycka aleja lipowa (1)
górny kontur (1)
graf silnie regularny (1)
grafika (1)
grubość kory (1)
grupa drzew (1)
grupa logików warszawskich (1)
grupowanie odmian (1)
grupy odmian (1)
harmoniki (1)
herbicyd (1)
herbicydy (1)
heteroscedastyczność (1)
historia (1)
hodowla roślin (1)
identyfikacja modelu (1)
iloczyn Kroneckera macierzy (14)
indeks środowiskowy (1)
indeksy selekcyjne (1)
indeksy środowiskowe L2 (2)
indeksy zróżnicowania plonów (1)
indukcja numeracyjna niezupełna (1)
informatyka (2)
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach (1)
interakcja czynnika ze zmienną towarzyszącą (1)
interakcja genotypowo-środowiskowa (2)
interakcje (1)
interakcyjne składowe główne (1)
istotność współczynników regresji (1)
jakość mięsa (1)
jakość technologiczna ziarna (1)
jednoczesne przedziały ufności (1)
jęczmień jary (1)
język algorytmiczny (1)
jodła (1)
katalog (1)
kategoria agronomiczna gleby (1)
klasteryzacja (1)
klasyfikacja (2)
klasyfikacja genotypów pod względem ich stabilności i adaptacji (1)
klasyfikacja krzyżowa (1)
klasyfikacja statystyczna (1)
klasyfikacja zagnieżdżona (1)
klasyfikatory (1)
klomby z topoli i krzewów (1)
kod ISCN (1)
kolekcja zasobów genowych (2)
kołowy model współoddziaływania (1)
kołowy układ zrównoważony ze względu na sąsiedztwo (1)
komponenty wariancyjne (2)
komputer klasyczny i kwantowy (1)
kongruencja (1)
kontrast (1)
kontrasty (1)
kontrasty bazowe (3)
kontrasty doświadczeń biologicznych (1)
kontrasty elementarne (1)
kontrasty obiektowe (2)
kontrowersje filozoficzne (1)
kowariancja (1)
krajobraz rolniczy (1)
kryteria optymalności (1)
kryterium Akaike'a (1)
krzywa przyrostu (1)
krzywa wysokości (2)
krzywa wzrostu (2)
krzywe wzrostu (3)
krzyżowanie dialleliczne (2)
krzyżowanie linia x tester (1)
krzyżowanie odwrotne (1)
krzyżowanie typu linia x tester (1)
kurczęta brojlery (1)
kwadrat Youdena (1)
kwadratowa funkcja dyskryminacyjna (1)
kwadraty Youdena (1)
kwiat (1)
L2 indeksy (1)
leukomia (1)
liczebność próby (4)
linie podwojonych haploidów (1)
linie wyjściowe (1)
liniowe modele matematyczne (2)
liniowe restrykcje (1)
liniowy model obserwacji (1)
logiczne przetwarzanie informacji (1)
logika Arystotelesa (1)
logika formalna (2)
logika matematyczna (2)
logika matematyczna w informatyce (1)
losowanie (1)
losowanie warstwowe (2)
losowy dobór grup pracowników świątyni jerozolimskiej (1)
losowy podział kraju według spisu (1)
losowy przydział miast (1)
losowy wybór króla (1)
łączna wartość hodowlana (1)
macierz C (1)
macierz cykliczna (1)
macierz Fouriera (1)
macierz Hadamarda (1)
macierz incydencji (1)
macierz incydencji N (1)
macierz informacji (3)
macierz permutacji (1)
macierz rzutowania Φ (1)
macierz układu niepełnego rzędu (1)
macierz zdarzeń NN' (1)
macierz zrównoważenia (1)
macierze kowariancji o strukturze iloczynu Kroneckera (1)
macierze zrównoważenia (4)
markery molekularne (1)
matematyczny model procesu omłotu i separacji ziarna (1)
metaanaliza (1)
metamatematyka (2)
metoda Bennetta (1)
metoda Bennett'a (1)
metoda Bennett'a (1)
metoda COYU (3)
metoda Draudta (2)
metoda graficzna (1)
metoda graficzna "O" (1)
metoda Kocha-Rigney'a (1)
metoda najmniejszych kwadratów (3)
metoda największej wiarogodności (2)
metoda porównawcza (1)
metoda profilowa (1)
metoda REML (1)
metoda reprezentacyjna (1)
metodologia matematyki (1)
metody Bayes’a (1)
metody biometryczne (1)
metody bootstrapu (1)
metody estymacji (1)
metody graficzne (1)
metody krzywych wzrostu (2)
metody obliczeniowe (1)
metody porównań wielokrotnych Scheffégo i Bonferroniego (1)
metody statystyczne w rolnictwie (1)
metody wielowymiarowe (1)
metody zbierania danych (1)
metodyka badań (1)
metodyka badań rolniczych (1)
metodyka doświadczeń (1)
miara dopasowania (2)
miary bliskości (1)
miary odległości (1)
miary stabilności (1)
miąższość (1)
microtablica DNA (1)
mieszanina cech (2)
mieszańce F1 (1)
mięso wołowe (1)
mikromacierze cDNA (2)
Minimalne Drzewo Rozpinające (1)
moc dyskryminacyjna (3)
moc testu (3)
model Eberharta-Russella-Shukli (1)
model epidemiologiczny (1)
model Griffinga (1)
model liniowy (1)
model liniowy mieszany (1)
model logistyczny (1)
model logitowy (1)
model LV (1)
model MANOVA (1)
model matematyczny (4)
model mieszany (2)
model mieszany dwukierunkowej analizy wariancji (1)
model mieszany regresji łącznej Calińskiego-Kaczmarka (1)
model mieszany regresji łącznej Eberharta-Russela-Shukli (1)
model mieszany regresji łącznej Eberharta-Russela-Shukli (E-R-S) (1)
model mieszany Scheffego-Calińskiego (1)
model mieszany Shukli (2)
model mieszany wielowymiarowej analizy wariancji (1)
model prognostyczny (1)
model progowy (1)
model stały i losowy (1)
model wielokrotnej regresji (1)
model zwierzęcia (1)
modele krzywych wzrostu (1)
modele mieszane regresji łącznej (1)
modele regresji (1)
modelowanie (2)
modrzew europejski (1)
mutanty lędźwianu (1)
MV-optymalność (1)
najkrótszy przedział ufności (1)
najmniejsza różnica istotna (1)
nawożenie (2)
niebinarny układ bloków (1)
niekompletne układy o pojedynczo rozszczepionych jednostkach eksperymentalnych (1)
niekompletne układy pasów prostopadłych (1)
niekompletność układu (1)
niekompletny układ pasów prostopadłych (2)
nieliniowe składowe główne (1)
nierówne wariancje (1)
nierówność Bonferroniego (1)
nierówność Fishera (1)
niesprzeczność hipotez (1)
niesprzeczność modelu liniowego (1)
normalizacja (3)
noty biograficzne (1)
obiekt kontrolny (2)
obiekt testowy (2)
obiekty kontrolne (5)
obiekty testowe (5)
obsada (1)
obserwacje fenotypowe (1)
obserwacje odstające w przestrzeni (1)
obserwacje wielowymiarowe (1)
obszary ufności (1)
ocena odmian (1)
oceny ilościowe (1)
oczka wodne (1)
odchylenie standardowe (2)
odczyn gleby (1)
odległość (1)
odległość Mahalanobisa (1)
odmiana (1)
odmiany Festulolium (1)
odmiany jabłoni (1)
odmiany rolnicze i leśne (1)
odporność (1)
odrębność (4)
odziedziczalność (1)
odznaczenia (1)
ogólna i specyficzna zdolność kombinacyjna (2)
ogólna różnorodność (1)
ogólna zdolność kombinacyjna (3)
ogólne zrównoważenie (13)
ogólny model liniowy (1)
ogólny model liniowy Gaussa-Markowa (1)
ograniczenia (1)
ograniczenia na parametry modelu (1)
ogrody kwiatowe (1)
ogród ozdobny (1)
operacja arytmetyczno-logiczna (1)
operator logiczny (1)
optymalność (3)
optymalny chemiczny układ wagowy (1)
optymalny sprężynowy układ wagowy (2)
oranżerie (1)
organizator doświadczalnictwa w kilku województwach (1)
organizmy modyfikowane genetycznie (1)
ortogonalna struktura blokowa (1)
ortogonalność (2)
ortogonalność obiektowo-kolumnowa (1)
ortogonalność obiektowo-wierszowa (1)
ortogonalny układ blokowy (1)
owies (1)
owies nieoplewiony (1)
owies oplewiony (1)
OWT (1)
ozon troposferyczny (1)
parametry genetyczne (1)
park (1)
pełna efektywność (1)
pierśnica (1)
pięćdziesięciolecie Katedry Statystyki Matematycznej (1)
planowanie doświadczeń (1)
planty wijące (1)
platforma R (1)
plon (1)
plon korzeni (1)
plon suchej masy (1)
plon ziarna (3)
plony roślin (2)
podobieństwo (1)
podział dawki (1)
poletka kontrolne (1)
Polska Akademia Nauk (1)
Polskie Towarzystwo Biometryczne (3)
poprawność doświadczenia (1)
porowatość gleby (1)
porównania wielokrotne Sheffégo i Bonferroniego (1)
porównanie estymatorów (1)
porównanie estymatorów i testów dla miar stabilności w odpowiadających modelach z dwóch grup (1)
porównanie mocy (1)
porównanie narzędzi (1)
porównywanie populacji (2)
porównywanie równań regresji (1)
porzeczka czarna (1)
post-blocking (1)
postęp biologiczny (1)
powierzchnia reakcji (1)
powtarzalność (1)
powtarzane bloki (1)
poziom kontrolny (1)
półiloczyn-Kroneckera (iloczyn Khari-Rao) macierzy (2)
praktyka produkcyjna (1)
prawdopodobieństwo błędnej klasyfikacji (1)
prawdopodobieństwo pokrycia (1)
prawdopodobieństwo subiektywne (1)
precyzja doświadczenia (1)
precyzja i entropia (1)
precyzja przedziału ufności (1)
precyzyjny system dwójkowy (1)
predykacja (1)
prewencja choroby wieńcowej (1)
problem Behrensa-Fishera (1)
procedura jednoczesna (1)
procedura oddzielnych testów (1)
procedura testów wielokrotnych (1)
procedura testów zagnieżdżonych (1)
proces AR(1) (1)
proces cięcia kukurydzy (1)
proces omłotu i separacji ziarna (1)
proces stochastyczny (1)
process autoregresji (1)
procesy biologiczne (1)
profilowana funkcja wiarygodności (1)
prognoza (1)
prognozowanie plonów (1)
program genetyczno-hodowlany (1)
programowanie (1)
programowanie całkowitoliczbowe (1)
prostokątny układ blokowy (1)
próba (1)
przedział ufności (2)
przedział ufności dla średniej (1)
przedziały ufności (3)
przemienność (2)
przybliżony test F (1)
przyrost miąższości drzewostanu (1)
przyrost pierścienicy drzewostanu (2)
przyrost wysokości (1)
przyrost wysokości drzewostanu (2)
pszenica jara (2)
pszenica ozima (4)
pszenica twarda (1)
pszenżyto jare (1)
pszenżyto o normalnej i skróconej długości słomy (1)
pszenżyto ozime (2)
publikacje (1)
punkty węzłowe wieloboku (1)
R (1)
rachunek prawdopodobieństwa (2)
regresja krzywoliniowa (1)
regresja liniowa (3)
regresja logistyczna (1)
regresja logitowa (1)
regresja nieliniowa (2)
regresja segmentowa (1)
regresja wielokrotna (3)
regresja wieloraka (2)
regresja wielu zmiennych (1)
regresja z powtarzanymi obserwacjami (1)
restrykcje liniowe (1)
resztki biomasy (1)
reszty (1)
rody (1)
rolnictwo (1)
roślina (1)
roślina testowa (3)
rośliny androgeniczne (1)
rośliny energetyczne (1)
rośliny uprawne (1)
rozkład a posteriori (1)
rozkład a priori (1)
rozkład normalny (6)
rozkład prawdopodobieństwa (1)
rozkład Weibulla (2)
rozkład wielomianowy (2)
rozkładalne układy o blokach niekompletnych (1)
rozkładalność (3)
rozkłady pewnych statystyk (1)
rozkodowywanie (1)
rozmiar próby (1)
rozszerzone układy blokowe (2)
rozszerzony układ blokowy (8)
rozwój populacji (1)
rozwój roślin (1)
równania regresji (1)
równanie transportu wody w glebie (1)
równomierność reprezentacji gatunkowej (1)
różne wariancje (1)
Russel B.R.W. (1)
rzepak ozimy (4)
sady (1)
schemat uwikłany (1)
sekwencja bloków (1)
selekcja (1)
selekcja mieszańców (1)
semivariogram (2)
semiwariancja (1)
seria doświadczeń (2)
seria doświadczeń odmianowych (2)
seria doświadczeń wielokrotnych (1)
sezonowość (1)
siedliska (2)
silna ortogonalność (2)
składnik interakcji (1)
składowe główne (2)
skorelowane obserwacje (1)
skuteczność (2)
skuteczność układu (1)
sosna zwyczajna (1)
sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L) (1)
specjalna macierz kowariancji (1)
specyficzna zdolność kombinacyjna (2)
spektroskopia rezonansu magnetycznego (1)
spis ludności, żołnierzy, kapłanów, pokoleń izraelskich (1)
spis ochrzczonych i bierzmowanych (1)
spis repatriantów izraelskich po ich powrocie z niewoli babilońskiej (1)
spisy za cezara rzymskiego Augusta (1)
spisy za Dawida, Heroda, (1)
split-block (1)
split-split-plot (1)
sposób uprawy roli (1)
spójność (6)
sprężynowy układ wagowy (1)
stabilizacja wariancji (1)
stabilność plonowania genotypów (1)
stacja doświadczalna (1)
statystyka (1)
statystyka bayesowska (1)
statystyka matematyczna (2)
statystyka neo-bayesowska (1)
statystyka przestrzenna (1)
statystyka Shapiro-Wilka (3)
stochastyczne równania różniczkowe (2)
stosunki wodne w glebie (1)
straty ziarna (1)
suszenie ziarna (1)
sylogizm (1)
symulacja (1)
symulacja komputerowa (1)
symulacje Monte Carlo (2)
szkic historyczny (1)
szkodnik uprawy polowej (1)
szkoła logiczna Tarskiego (1)
sztuczne zmienne (1)
średni współczynnik determinacji (2)
średnia (1)
średnie skorygowane (1)
śródpolne oczko wodne (1)
święto Purim (1)
tabele kontyngencji (1)
tablica kontyngencji (1)
tablica półzrównoważona (1)
taksonomia (2)
Tarski A. (1)
technika (1)
technologia Affymetrix (1)
technologia Stanford (1)
teoria decyzji (1)
teoria mnogości (1)
teoria zbiorów (1)
termin siewu i zbioru (1)
test Bennetta (1)
test F (2)
test ilorazu wiarogodności (1)
test jednoczesny (2)
test kombinowany (2)
test niezależności χ2 (1)
test normalności (1)
test porównań wielokrotnych (1)
test statystyczny (2)
test Tukey'a (1)
test wielowymiarowej normalności (1)
testowalność liniowych hipotez statystycznych (1)
testowanie hipotez (5)
testowanie hipotezy (2)
testowanie równości średnich (1)
testowanie wielokrotne (1)
testowanie wielowymiarowej normalności (1)
testy asymptotyczne (1)
testy F (1)
testy istotności (1)
testy nieaddytywności (1)
testy Srivastavy i Hui (2)
testy tuberkulinowe (1)
testy wielowymiarowej normalności (2)
transformacja danych (1)
transformacja potęgowa (3)
transformacja wielowymiarowych obserwacji (1)
trójkowy układ zrównoważony o blokach niekompletnych (2)
trójkowy zrównoważony układ bloków (10)
truskawka (1)
trwałość (3)
trzcina cukrowa (1)
trzy-czynnikowa analiza wariancji (1)
typ zmienności glebowej (1)
tytoń szlachetny (1)
układ BIB (2)
układ BIBD z powtórzonymi blokami (1)
układ blokowy (4)
układ bloków (1)
układ bloków kompletnie zrandomizowanych (1)
układ bloków o własności C (1)
układ cykliczny (1)
układ częściowo zrównoważony o grupach podzielnych (1)
układ czynnikowy (1)
układ dialleliczny (1)
układ doświadczalny (4)
układ dualny (1)
układ GD PBIB(2) (1)
układ geometrii częściowej (1)
układ kompletnej randomizacji (1)
układ kompletnie uwikłany (1)
układ kompletnie zrandomizowanych bloków (1)
układ mieszany (2)
układ o blokach niekompletnych (2)
układ o grupach podzielnych (1)
układ o silnie zrównoważonym sąsiedztwie (1)
układ PBIB (1)
układ rozkładalny (1)
układ rozszerzony (1)
układ split-block (2)
układ split-block-plot (2)
układ split-plot (4)
układ split-plot x split-block (5)
układ wierszowo-kolumnowy (7)
układ z dwukierunkową eliminacją niejednorodności (1)
układ z pojedynczo rozszczepionymi jednostkami eksperymentalnymi (1)
układ z powtarzanymi pomiarami (1)
układ z wielokierunkową eliminacją niejednorodności (1)
układ zrównoważonej kraty kwadratowej (1)
układ zrównoważony o blokach niekompletnych (6)
układ zrównoważony o blokach niekompletnych z powtarzanymi blokami (1)
układy BIB (1)
układy blokowe (3)
układy blokowe grup podzielnych (2)
układy blokowe z grupowo podzielnymi obiektami (3)
układy dwuczynnikowe (1)
układy kołowe (2)
układy mieszane (1)
układy niekompletne split-plot x split-block (1)
układy o blokach niekompletnych (1)
układy o grupach podzielnych (1)
układy PBIB (2)
układy PBIB(5) (2)
układy prostokątne (1)
układy rozszczepione (1)
układy RT (1)
układy split-block-plot (układy strip-split-plot) (1)
układy split-plot (4)
układy split-plot x split-block (1)
układy split-split-plot (1)
układy trójczynnikowe (1)
układy X-1-zrównoważone (1)
układy z grupowo podzielnymi obiektami (2)
układy z podzielnymi grupami obiektów (4)
układy zagnieżdżone (1)
układy zrównoważonej kraty kwadratowej (1)
uniwersalna optymalność (4)
uogólniony model liniowy (3)
uprawa roli (1)
uprawa zintegrowana gleby (1)
USA (1)
wagi ekonomiczne cech (1)
wariancja (2)
wariancja współczynników odziedziczalności (1)
wariancja wyrównań (1)
warstwowa efektywność (2)
warstwowe efektywności (1)
warstwowe współczynniki efektywności (2)
wartości osobliwe (1)
warunki meteorologiczne (1)
ważona metoda najmniejszych kwadratów (1)
weryfikacja hipotez (1)
wiek (1)
wielobębnowy zespół młócący (1)
wielocechowe doświadczenia biologiczne (1)
wielokrotna seria doświadczeń odmianowych (1)
wielostopniowe pobieranie próbek losowych (1)
wielowymiarowa alokacja próby (1)
wielowymiarowa analiza statystyczna (1)
wielowymiarowa regresja binarna (1)
wielowymiarowe doświadczenia biologiczne (1)
wielowymiarowe obserwacje (3)
wielowymiarowy model liniowy (1)
wielowymiarowy rozkład normalny (1)
wielowymiarowy rozkład t Studenta (1)
wielozmienna analiza statystyczna (1)
wizualizacja (3)
własność C (1)
właściwości gleby (1)
wnioskowanie bayesowskie (1)
wnioskowanie bayesowskie i klasyczne (1)
wnioskowanie statystyczne (2)
woda gruntowa (1)
województwo podlaskie (1)
wpływ efektów blokowych (2)
wskaźnik akceptowalności (1)
wskaźnik konkurencyjności (1)
wskaźnik konsumpcji (1)
wskaźnik smakowitości (1)
wskaźnik zmienności glebowej (1)
współczynnik determinacji (2)
współczynnik efektywności (7)
współczynnik efektywności dla obiektowych kontrastów (1)
współczynnik korelacji (4)
współczynnik oddziedziczalności w szerokim sensie (1)
współczynnik podobieństwa (1)
współczynnik regresji (2)
współczynnik zmienności (4)
współczynniki efektywności (3)
współczynniki odziedziczalności (1)
współczynniki omłotu i separacji (1)
współczynniki podobieństwa i niepodobieństwa (1)
współczynniki zmienności (1)
współzależności fenotypowe i genetyczne (1)
wybór modelu (1)
Wydział Statystyki Uniwersytetu Stanowego Iowa (1)
wykres mozaikowy (1)
wykres podwójny (biplot) (1)
wykres rozrzutu (1)
wyrównanie (5)
wyrównanie odmian (2)
wyrównywanie odmian (1)
wysokość (2)
względna efektywność preparatów (1)
względna moc preparatów (4)
względna obfitość (2)
wzmocnione układy blokowe (1)
wzór przybliżony (1)
zachorowalność (1)
zagnieżdżony układ blokowy (1)
zagnieżdżony układ bloków (1)
zakładanie ogrodów (1)
zależności przestrzenne (1)
zapis logiczny (1)
zbiorowiska chwastów (1)
zdolność kombinacyjna (1)
zerowy eksperyment (1)
ziemniak (3)
ZigZag algorytm (1)
zmienne towarzyszące (3)
zmienność glebowa (1)
zmienność gmin wiejskich (1)
zmienność przestrzenna (1)
zmienność regionalna (1)
zrównoważenie (2)
zrównoważenie pod względem efektywności (3)
zrównoważenie w sensie efektywności (2)
zrównoważenie w sensie wariancji (2)
zrównoważone układy blokowe (2)
zrównoważone układy blokowe o blokach niekompletnych (2)
zrównoważone układy o blokach niekompletnych (5)
zrównoważony układ bloków (1)
zrównoważony układ o blokach niekompletnych (1)
zróżnicowanie gatunkowe (1)
zróżnicowanie genetyczne (2)
żyto ozime (1)
żywopłot (1)