INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRACY DO DRUKU

 1. Prace należy nadsyłać na płycie CD lub pocztą internetową.
 2. Praca powinna być przygotowana w języku angielskim w edytorze tekstu Microsoft Word. Edycji należy dokonać czcionką 12 w stylu Times New Roman. Obowiązują marginesy: górny – 3cm, dolny – 7,5 cm, lewy i prawy – 4,2 cm.
 3. Publikacje powinny zawierać tytuł, pełne imię i nazwisko Autora(ów), adres, i miejsce pracy oraz e-mail.
 4. Tytuły rozdziałów powinny znajdować się w środku strony, muszą być napisane pogrubionymi literami, czcionką 12 (np. 1. Analysis of experiments ....).
 5. Pracę rozpoczynać od "Summary". Po nim mają występować "Keywords and phrases" i "Classification AMS 2010".
 6. Poszczególne akapity zaczynać od wcięcia.
 7. Tabele i rysunki powinny być umieszczone w tekście.
 8. Odsyłacze do literatury powinny być wskazane w tekście za pomocą nazwiska autora (autorów) i roku publikacji w nawiasach okrągłych. W przypadku, gdy autorów jest więcej niż dwóch, należy stosować skrót "et al." po nazwisku pierwszego. Literatura cytowana powinna być zebrana w porządku alfabetycznym wg następującego wzorca:

  Patel J.K., Read C.B. (1996). Handbook of the normal distributions. Marcel Dekker Inc.
  Box G.E.P. (1953). A note on regions for tests kurtosis. Biometrika 40, 465-568.

 9. Numery wzorów powinny być umieszczone po stronie prawej w nawiasach n.p. (3.2) dla drugiego wzoru w rozdziale 3.
 10. Prosimy używać jedynie standardowych symboli, skrótów i terminów.
 11. Objętość pracy nie powinna być większa niż 12 stron.
 12. Recenzja prac:
  • prace są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autorów publikacji,
  • autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process),
  • pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków opublikowania artykułu lub jego odrzucenia,
  • autorzy prac zobowiązani są do szczegółowej odpowiedzi na uwagi recenzentów.
 13. Autorzy zobowiązani są do przestrzegania zasad rzetelności naukowej. W szczególności zakazane są takie procedery jak „ghostwriting” i „guest authorship”. „Ghostwriting” oznacza, że istotny udział w powstanie pracy miał ktoś nie wymieniony wśród autorów ani w ewentualnie zamieszczonych podziękowaniach. „Guest authorship” oznacza, że któryś z autorów miał znikomy lub żaden udział w powstanie pracy. Wszystkie przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane łącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów takich jak instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, itp.
 14. Ostateczną decyzję o opublikowaniu pracy podejmuje Redakcja.

Instrukcja przygotowania pracy do druku w formacie PDF:
Wyświetl