Międzynarodowe Colloquium Biometryczne (International Biometrical Colloquium)

Colloquium Biometryczne jest ogólnopolską konferencją naukową organizowaną nieprzerwanie od 1970 roku. Tradycję tę zainicjował Pan Profesor Wiktor Oktaba. Od 1999 roku Colloquium Biometryczne ma charakter międzynarodowy, uczestniczą w nim bowiem specjaliści z różnych krajów takich, jak: Holandia, Wielka Brytania, Niemcy, Portugalia, Grecja, Czechy i Słowacja. Językiem konferencyjnym jest głównie angielski, chociaż niektóre referaty są prezentowane i publikowane w języku polskim. Colloquium Biometryczne odbywa się raz w roku, w różnych ośrodkach naukowych Polski, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biometrycznego.

Cele Colloquium Biometrycznego to:

  1. prezentowanie i promocja w zastosowaniach nowych lub klasycznych odpowiednio zmodyfikowanych metod statystycznych przydatnych do planowania doświadczeń czynnikowych i pozyskiwania danych eksperymentalnych w badaniach zjawisk głównie w naukach przyrodniczych, biologicznych, rolniczych i technologiczno-rolniczych,
  2. prezentowanie i promocja zastosowań nowych i klasycznych odpowiednio zmodyfikowanych metod statystycznych, przydatnych w analizie danych empirycznych pochodzących z wymienionych wyżej źródeł,
  3. pokazywanie i uprzystępnianie zastosowania oraz ocenę przydatności metod statystycznych planowania doświadczeń i analizy danych na przykładach rzeczywistych doświadczeń lub innych badań empirycznych,
  4. krytyczne przeglądy literatury naukowej z zakresu statystycznej metodyki badań w różnych wąsko i szeroko rozumianych dyscyplinach i specjalnościach nauk biologiczno-rolniczych,
  5. przedstawianie rozważań ogólnych i filozoficznych na różne tematy z zakresu statystyki matematycznej, biometrii, doświadczalnictwa, epidemiologii itp.,
  6. zaawansowana edukacja zastosowań biometrii i doświadczalnictwa poprzez wykłady monograficzne i szkoleniowe.

Zapraszamy szerokie grono naukowców, zarówno statystyków-matematyków, jak i specjalistów z różnych wymienionych wyżej dziedzin i dyscyplin naukowych oraz praktyków stosujących metody statystyczne do uczestniczenia w Międzynarodowym Colloquium Biometrycznym. Jest ono okazją do interdyscyplinarnej wymiany dorobku, doświadczeń, opinii i poglądów związanych z biometrią, doświadczalnictwem i innymi zastosowaniami statystyki matematycznej, w szeroko rozumianej biologii teoretycznej i stosowanej.

Powyższy tekst opracowany został przez Katedrę Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.